Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Tomyślu
Szukaj w tym dziale:

Ogólny schemat kontroli Urzędowych przeprowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

 

Kontrolami objęte są wszystkie działalności nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną, zarówno te zarejestrowane lub zatwierdzone, jak również, te które pomimo takiego obowiązku nie zostały zgłoszone właściwemu organowi Inspekcji (działalność nielegalna). Kontrole są przeprowadzane co do zasady bez wcześniejszego powiadomienia.

  1. Przed rozpoczęciem kontroli osoby kontrolujące muszą okazać upoważnienie do kontroli oraz legitymację służbową oraz pouczyć o przysługujących kontrolowanemu prawach  i obowiązkach. Osoby kontrolujące muszą nosić odznakę identyfikacyjną na widocznym miejscu.

 

  1. Osoby kontrolujące mogą m. in.:

               - żądać pisemnych lub ustnych informacji,

               - żądać okazania i udostępnienia dokumentów lub danych informatycznych,

               - pobierać nieodpłatnie próbki do badań.

 

  1. Z czynności kontrolnych zostaje sporządzony protokół, który jest podpisany przez kontrolującego i kontrolowanego.

 

  1. Jeżeli kontrolowany nie zgadza się z treścią protokołu może zgłosić zastrzeżenia. Zastrzeżenia muszą mieć formę pisemną i zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kontrolowany może również odmówić podpisania protokołu i wówczas musi złożyć wyjaśnienia dotyczące odmowy podpisu. Wyjaśnienia muszą zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

 

  1. Informacje zawarte w protokole kontroli stanowią podstawę do dalszych działań organu IW, w tym wydania decyzji w postepowaniu administracyjnym oraz kierowania zawiadomień do organów ścigania.

 

  1. Kontrolowany jest zobowiązany do udzielenia pomocy osobie kontrolującej. Uniemożliwienie lub utrudnienie wykonania kontroli stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.